maďarsko vlajka

Maďarsko - Historie

Maďarsko znak

Historie Maďarska

První písemné památky na území dnešního Maďarska pocházejí od Římanů, kteří za císaře Augusta obsadili celé Zadunají a vytvořili si provincii Panonii (asi v roce 12 př. N. l.).

896 - Přistěhování kočovných kmenů Maďarů, Vůdce byl Arpád a založil první uherskou dynastii.
955 - Kočovné kmeny byly poraženy římským císařem Otou I. Velikým.
1001 - po pokřtění knížete Gejzy I. Pražským arcibiskupem sv. Vojtěchem založil jeho syn sv. Štěpán křesťanský uherský stát a stal se králem. V témže roce bylo založeno i Arcibiskupství v Ostřihomi.
1241 - Vpád mongolských Tatarů a vyplenění velké části království.
1301 - Vymření dynastie Arpádovců.
1367 - Založení první uherské vysoké školy v Pětikostelí.
1396 - Zikmund Lucemburský utrpěl porážku od Turků u Nikopoli.
1456 - János Hunyadi v bitvě u Bělehradu poráží Turky.
1514 - Povstání sedláků v Uhrách vedené Jiřím Dóžou.
1526 - Tragické datum maďarských dějin, v bitvě u Moháče padl Ludvík Jagellonský a Turci porazili spojená křesťanská vojska.
1541 - Turci obsadili Budín.
1652-1654 - Na škole v Blatném potoku působil Jan Ámos Komenský.
1594 - Bálint Balassi padl při dobývání Ostřihomi, je uctíván jako první maďarský básník.
1683 - Začátek úspěšného vytlačování Turků.
1699 - Celé Uhry jsou osvobozeny od Turků.
1809 - Napoleon postoupil až do Rábua a vydal provolání k Maďarům.
1811 - Státní bankrot k čemuž došlo po ukončení Napoleónských válek.
1848-1849 - Reformní hnutí, plán vypracoval velkostatkář István Széchenyi.
1848 - Zprávy o pařížské a pak vídeňské revoluci vyvolaly výbuch uherské revoluce.
1867 - Říše se přetvořila v Rakousko - Uhersko, František Josef I. se dal korunovat uherským králem. Občanské přeměny ukončené rokem 1867 přece však otevřely cestu pro vývoj kapitalismu v Uhrách. Byly vytvořeny podmínky pro velkoprůmysl a proběhla průmyslová revoluce.
1890 - Založení sociálně demokratické strany.
1918 - Vytvoření první demokratické vlády v čele s Mihályem Károlyim, protože však nebyla schopna důsledně uskutečnit radikální reformy, převzala moc komunistická strana dne 20 června 1919.
1929-1933 - Světová hospodářská krize postihla válkou poškozenou zemi.
1941 - Maďarská vláda vyhlásila po boku fašistického Německa válku Sovětskému svazu a potom i ostatním spojencům.
1944 - Němci obsazují Maďarsko, v témže roce vstoupila do země Sovětská armáda a začala osvobozovat zemi.
1945 - Osvobození Budapeště a přijetí zákona o pozemkové reformě.
1946 - Maďarsko prohlášeno republikou.
1947 - Obnovení hranic a mezinárodní suverenity pařížskou mírovou smlouvou.
1949 - Národní shromáždění přijalo zákon o nové ústavě Maďarské lidové republiky
1956 - Pokus o kontrarevoluční převrat vedený I. Nagyem, dále se pak na obranu ohroženého lidově demokratického zřízení se 4. Listopadu vytvořila revoluční dělnicko-rolnická vláda v čele s Jánosem Kádárem.
1958-1960 - Maďarsko dokázalo pod vedením nově zformované Maďarské socialistické dělnické strany konsolidovat národní hospodářství, zejména zastavit znehodnocování měny způsobené hlubokým narušením výroby v roce 1956, obnovit normy socialistického plánování národního hospodářství a na nových základech dokončit kolektivizaci zemědělství.
1967 - Zavedení nového hospodářského řídícího systému.
1990 - První svobodné volby.
1999 - Maďarsko vstupuje do NATO společně s Polskem a Českou republikou.Zvětšit mapu